PR-ร่วมงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ภายในงานมีการพบปะและแนะนำภารกิจกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน “สูงวัยไปด้วยกัน” การประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๕ ในประเด็น “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว (Family Friendly Society)”
และร่วมกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ ในการนี้ นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางจงดี ทองนพคุณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นายจำนัน คงคาสวัสดิ์ พนักงานบริการ และนางสาวสุภาวดี สุดรัก เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมงานดังกล่าว

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top