PR-รับสมัครและรายงานตัวผู้รับการฝึกอบรมอาชีพตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รับสมัครและรายงานตัวผู้รับการฝึกอบรมอาชีพตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคม  ในการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด – 19 ทั้งนี้มีจำนวนผู้สมัคร ดังนี้ 1) หลักสูตรการทำเบเกอรี่ 120 ชั่วโมง จำนวน 9 คน 2) หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 120 ชั่วโมง จำนวน 1 คน 3) หลักสูตรเสริมสวยเบื้องต้น 120 ชั่วโมง จำนวน 4 คน รวมทั้งหมด 13 คน ในการนี้ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.สงขลา ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ อย่างเคร่งครัด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top