PR-รับสมัครและรายงานตัวผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 62 ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 17 มกราคม 2565 นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รับสมัครและรายงานตัวผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 62 ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม  ในการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด – 19 ทั้งนี้มีจำนวนผู้สมัคร ดังนี้ 1) หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นฐาน 360 ชั่วโมง จำนวน 15 คน 2) หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้ายกระดับ 360 ชั่วโมง จำนวน 2 คน 3) หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง จำนวน 1 คน 4) หลักสูตรการทำขนมไทย 120 ชั่วโมง จำนวน 2 คน 5) หลักสูตรเสริมสวยสตรี 120 ชั่วโมง จำนวน 4 คน รวมทั้งหมด 24 คน ในการนี้ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.สงขลา ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ อย่างเคร่งครัด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top