PR-พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 63 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางจงดี ทองนพคุณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 63 ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว หลักสูตร 120 ชั่วโมง ตัดผมชาย จำนวน 6 คน และซ่อมแซมเสื้อผ้า จำนวน 1 คน โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top