PR-พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 63

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 63 ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว หลักสูตร 30 ชั่วโมง การทำเครื่องดื่มและกาแฟสด จำนวน 12 คน โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top