PR-ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัว จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมบีพี สมิหลา บีช แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา และว่าที่ ร.ต.หญิง มลธิรา ชูแก้วร่วง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัว จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 เพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชนในสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีและครอบครัว เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ในการระดมความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ที่จะนำไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรีและสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งในทุกภาคส่วนของสังคม พร้อมทั้งร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “การปลุกพลังสตรีและเสริมสร้างสถาบันครอบครัวในสภาวะวิกฤตแห่งภัยพิบัติธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของโลก” โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top