PR-ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายอลัน สาดีน นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1 เพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัว ในประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินงานสำคัญตามภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สนง.พมจ.) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานฯ และรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากภาคีเครือข่ายเพื่อนำผลที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนางานของ สค.ต่อไป

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top