PR-ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 ณ ห้องสกายรูม ชั้น 7 โรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวอรญาณี สุนทรัช นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยองค์กรคนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top