PR-ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอาคม บุญญโส นายอำเภอรัตภูมิ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมประจำเดือนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีกิจกรรมก่อนการประชุม ดังนี้
1. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2. มอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
3. มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. มอบเกียรติบัตร หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาดระดับตำบล ประจำปี 2565 ของอำเภอรัตภูมิ
ในการนี้ นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางจงดี ทองนพคุณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top