PR-ต้อนรับคณะทำงานจากสโมสรโรตารีหาดใหญ่ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 – 12.00 นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์เรียนรู้ฯ  ร่วมต้อนรับคุณสลิลภรณ์ อัครพงศ์ชัยกร นายกสโมสรโรตารีหาดใหญ่ พร้อมด้วย ร.ต.ต. ธนวิชญ์  ปรางน้อย รองสว.(ป.)สภ.รัตภูมิ และคณะ เข้ามาศึกษาดูงานกิจกรรมฝึกอาชีพของสตรีในด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นฐาน ตัดเย็บเสื้อผ้ายกระดับ และแต่งหน้าเกล้าผม เพื่อเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์ฯ และนำไปปรับใช้ในการพัฒนาด้านอาชีพในชุมชน โดยสโมสรโรตารีหาดใหญ่ ซึ่งเป็นองค์กรบำเพ็ญประโยชน์และได้กำหนดจัดโครงการบริการด้านอาชีพเพื่อส่งเสริมอาชีพ และเศรษฐกิจของชุมชน

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top