PR-จัดประชุมชี้แจงหารือการดำเนินงานเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางครัวเรือน อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนครอบครัว ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จัดประชุมชี้แจงหารือการดำเนินงานเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางครัวเรือน อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และส่งมอบสมุดพกครอบครัว จำนวน 192 ราย ให้แก่ อพม.ในพื้นที่ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top