PR-กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้การใช้ระบบ Zoom Meeting , Google Meet และการใช้เครื่องเสียง เพื่อประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมบานบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 22 เมษายน 2565 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้การใช้ระบบ Zoom Meeting , Google Meet และการใช้เครื่องเสียง ของศูนย์เรียนรู้ฯ ให้แก่บุคลากรผู้แทนแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย โดยมีนายพิทักษ์ แซ่ตั๋น ยาม และนางสาวอรัญญา ปราบณรงค์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถใช้งานระบบ Zoom Meeting กรณีเป็น Host ที่ศูนย์ฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม สามารถควบคุมดูแลระบบเครื่องเสียงในห้องประชุมบานบุรีได้ และใช้งานระบบ Google Meet ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สำหรับการเรียนการสอนและการประชุมแบบออนไลน์ร่วมกัน

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top