PR-กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (เต้นแอโรบิค) ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2564 นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จำนวน 5 คน จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ภายใต้โครงการผู้หญิงเข้มแข็ง  จัดโดย มูลนิธิเพื่อนหญิง สนับสนุนโดย EU ActionAid และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแก่แม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพิ่มทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว และเพื่อสร้างเครือข่ายการดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ในระดับพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ แกนนำสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว จำนวน 40 คน ทั้งนี้ได้มีการรณรงค์เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และได้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  อย่างเคร่งครัด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top