PR-กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 63 ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.30 น. นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวสุนิษา หวานแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 63 และให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ซึ่งจัดโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประกอบด้วยกิจกรรม การแนะนำข้าราชการเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เพื่อให้ทราบภารกิจบทบาทหน้าที่ นโยบายของศูนย์ฯ รู้กฎระเบียบในการเข้าพักอาศัยและการอยู่ร่วมกันภายในศูนย์ฯ ทราบมาตรการ New normal และการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในการนี้ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.สงขลา ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ อย่างเคร่งครัด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top