PR-กิจกรรมนันทนาการโยคะเพื่อสุขภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 62 ร่วมกิจกรรมโยคะ เพื่อให้ร่างกายผ่อนคลาย มีสุขภาพที่แข็งแรง  และมีสุขภาพจิตที่แจ่มใสเบิกบาน

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top