PR-เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมให้อาจารย์ภาคสนาม จากหน่วยงานที่รับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายอลัน สาดีน และนางสาวนูรอัยนี เบ็ญอาหลี นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมให้อาจารย์ภาคสนาม จากหน่วยงานที่รับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top