PR-เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา และนายอลัน สาดีน นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานประจำปี 2565

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top