สวัสดิการที่จัดให้สำหรับการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน

      การดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มเสี่ยงในสถาบัน เป็นการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายภายในสถาบัน โดยศูนย์ฯ จัดอบรมให้ความรู้ ทักษะอาชีพตามหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ กลุ่มเป้าหมายมีภูมิคุ้มกัน และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ได้แก่

 • การบริการด้านปัจจัย 4 ได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาหาร 3 มื้อ เครื่องนุ่งห่ม/ชุดเครื่องแบบ ยารักษาโรคที่จำเป็นต่อชีวิต รวมทั้งวัสดุในการอบรม เพื่อให้มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ
 • การบริการด้านการแพทย์ แบ่งเป็น 1) ด้านการรักษาพยาบาล โดยการดูแลรักษาพยาบาลเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย และในรายที่มีอาการรุนแรงจะนำส่งสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลประจำอำเภอ/จังหวัดต่อไป
  2) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ
 • การบริการด้านสังคมสงเคราะห์ โดยจัดให้มีนักสังคมสงเคราะห์ทำหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาแก้ไขปัญหาแก่ผู้รับการฝึกอบรมเมื่อประสบปัญหา ให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข
 • การบริการด้านนันทนาการ มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการอบรมวิชาชีพ เช่น การปฐมนิเทศ การไหว้ครู อบรมคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแข่งกีฬาสีเพื่อสุขภาพ การจัดทัศนศึกษา
  แนะแนวการประกอบอาชีพ และปัจฉิมนิเทศก่อนจบการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
 • บริการด้านศาสนา มีการจัดห้องพระ และห้องละหมาด สำหรับทำพิธีกรรมทางศาสนาทั้งทางพุทธและอิสลาม และจัดให้มีการทำบุญในวันสำคัญต่าง ๆ เป็นต้น
 • บริการด้านการจัดหางาน มีการจัดหางานให้ทำภายหลังสำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพแล้วตามความประสงค์
  ของผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ โดยการประสานงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการหรือนายจ้างที่มีความประสงค์รับผู้รับการฝึกอบรมวิชาชีพเข้าทำงาน

นอกจากนี้ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้ประสานการทำงานร่วมกันกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 จ.สงขลา ในการส่งบุคลากรของสถาบันมาให้ความรู้ข้อแนะนำในเรื่องหลักสูตร การเตรียมตัวสำหรับการทดสอบให้กับบุคลากร เพื่อให้ครูและผู้ฝึกอาชีพในศูนย์ฯ ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจะเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการ นายจ้าง รวมทั้งได้รับการคุ้มครองในด้านกฎหมาย ในเรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top