PR-ลงพื้นที่เปิดกิจกรรมและมอบวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมอาชีพ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (104 วัน) ณ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
ภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวหนูอิ้น สุวรรณวงค์ นักพัฒนาสังคม นำทีมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่เปิดกิจกรรมและมอบวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ภารกิจ ของศูนย์เรียนรู้ฯ แก่กลุ่มอาชีพ จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มพัฒนาอาชีพตำบลทรายขาว หมู่ที่ 4 ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรโภชนาการ
2) กลุ่มชมรมผู้ปกครองทางสติปัญญาปะเหลียน หมู่ที่ 1 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากผ้า
โดยมีนายอนุชา หลานเด็น สารวัตรกำนันตำบลทรายแก้ว และธุวชิต หนูน้อย สมาชิกเทศบาลตำบลทรายแก้ว ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่ม กลุ่มละ 30 คน

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top