PR-ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวสุนิษา  หวานแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวหนูอิ้น  สุวรรณวงค์ นักพัฒนาสังคม และนายจำนัน  คงคาสวัสดิ์ พนักงานบริการ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อมและชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอาชีพในสถาบันของศูนย์เรียนรู้ฯ แก่กลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 15 คน ดังนี้

1) หมู่ที่ 1 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง

2) หมู่ที่ 9 บ้านควนดินดำ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง

โดยกลุ่มเป้าหมายมีความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบและตกแต่งผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top