รายงานข่าวประจำวัน เดือนกุมภาพันธ์

PR-โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัวปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ณ กลุ่มผ้ามัดย้อมบ้านทุ่งตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

PR-เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานทีม พม.จังหวัด (One Home) ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ผ่านระบบ Zoom meeting ณ กลุ่มแผนงานและวิชาการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

PR-จัดประชุมชี้แจงหารือการดำเนินงานเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางครัวเรือน อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนครอบครัว ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

PR-เข้าร่วมการประชุมเรื่องการพัฒนาอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มเป้าหมายในหน่วยงานกระทรวง พม. ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมบานบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top