PR-ปฏิบัติการศูนย์ช่วยเหลือสังคม Hot Line สายด่วน พม. 1300 สงขลา

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายสุนทร อ่อนเกตุพล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนายอลัน สาดีน นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานสายด่วน พม.1300 เพื่อให้บริการรับแจ้ง ข้อมูล บริการรับความช่วยเหลือแก่ประชาชน โดยมีสถิติการรับเรื่องและการให้คำปรึกษาผ่านสายด่วน 1300 ในวันนี้ ช่วงเวลา 08.30 – 14.30 น. รวม 8 สาย ซึ่งยุติเรื่องได้ 2 สาย ส่งต่อ พมจ. 6 สาย จำแนกเป็นเรื่องได้รับผลกระทบจากโควิด 19 จำนวน 4 ราย สอบถามสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2 ราย สิทธิพิการ จำนวน 1 ราย และการขอรับเงินฌาปณกิจสงเคราะห์ จำนวน 1 ราย

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top