ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้  จังหวัดสงขลา 

     ที่อยู่ เลขที่ 590 หมู่ที่ 11 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180

     โทรศัพท์/โทรสาร : 074-584111-13                                   

     เว็บไซต์ : southwomen.dwf.go.th

     อีเมล : wfdc.songkhla@gmail.com

     Facebook : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวภาคใต้

     สายด่วนช่วยเหลือสังคม : 1300

                                           

   

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top