PR-เข้าร่วมการประชุมหารือการขับเคลื่อนหลักสูตร butler ปี 2565

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางสาวกุรุพิน สิงห์น้อย ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนหลักสูตร butler ปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ในการนี้ นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top