คุณสมบัติผู้สมัครฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน

  1. สตรีและบุคคลทั่วไปทุกเพศ อายุ 15 ปีขึ้นไป
  2. ผู้ที่มีฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา
  3. ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
  4. ผู้ที่สนใจในการฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า
  5. สำหรับผู้สมัครหลักสูตรคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรนวดแผนไทย ผู้สมัตรต้องมีวุฒิการศึกษามัธยมต้นปีที่ 3
Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top