หลักฐานการสมัคร

        เอกสารยืนยันตัวตน (บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน) ตัวจริง*

        หมายเหตุ * ศูนย์เรียนรู้ฯ จะเป็นผู้ทำสำเนาหลักฐานทางราชการ

 

ขั้นตอนการสมัคร

  1. รวมกลุ่มสมาชิก ให้ได้จำนวน 20-30 คน
  2. ยื่นหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณการรวมกลุ่มมายังศูนย์เรียนรู้ฯ โดยผ่าน อปท. หรือ หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัด
Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top