PR-กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 62

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นประธาน เปิดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 62 และให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ซึ่งจัดโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประกอบด้วยกิจกรรม การแนะนำข้าราชการเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เพื่อให้ทราบภารกิจบทบาทหน้าที่ นโยบายของศูนย์ฯ รู้กฎระเบียบในการเข้าพักอาศัยและการอยู่ร่วมกันภายในศูนย์ฯ ทราบมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) และการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top