PR-การประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมประจำเดือนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ณ ศาลาประชาคมอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายอาคม บุญญโส นายอำเภอรัตภูมิ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมประจำเดือนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีกิจกรรมก่อนการประชุม ดังนี้
1.มอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
2.มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีจากการจับสลากที่เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ย.64
3.มอบเกียรติบัตรโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายสุดรัก อาดัม และนางสรัญญา หลำเบ็ญสะ ต.เขาพระ
4.มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ประเภทกลุ่มองค์กรชุมชนโดดเด่น ระดับอำเภอ ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เครื่องแกงบ้านคอกช้าง ม.5 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ในการนี้ นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผอ.ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top