ใหม่

ใหม่

ใบสมัครเข้าฝึกอบรมอาชีพ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หลักสูตรและการอบรม
ส่วนที่ 1 จาก 8     
ส่วนที่ 2 จาก 8     ช้อมูลผู้สมัคร
คำนำหน้า(ไทย)
ชื่อ(ไทย)
นามสกุล(ไทย)
ชื่อเล่น
อายุ (ปี)
คำนำหน้า(อังกฤษ)
ชื่อ(อังกฤษ)
นามสกุล(อังกฤษ)
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
วัน/เดือน/ปีเกิด (วว/ดด/พุทธศักราช)
เพศ
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ชนเผ่า
ศาสนา
จบการศึกษาสูงสุด
โรงเรียน/สถานบันการศึกษา
ปีที่จบการศึกษา พ.ศ.
โทรศัพท์
E-Mail
LINE ID
ส่วนที่ 3 จาก 8     สถานภาพผู้สมัคร , ครอบครัว , อาชีพ
สถานภาพผู้สมัคร
สถานภาพทางครอบครัว
จำนวนบุตร (คน) อายุไม่เกิน 20 ปี
อายุบุตร (_ , _ , _ , _) ตามลำดับ
สถานภาพด้านอาชีพ
รายได้ของท่าน (บาท/เดือน)
หนี้สินของท่าน (บาท/เดือน)
ส่วนที่ 4 จาก 8     ที่อยู่อาศัย
บ้านเลขที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน
ซอย
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ส่วนที่ 5 จาก 8     ข้อมูลด้านสุขภาพ
ด้านสุขภาพ
ระบุโรคประจำตัว
ส่วนที่ 6 จาก 8     ข้อมูลสภาพปัญหาของผู้รับบริการ
ปัญหาของผู้รับบริการ
ส่วนที่ 7 จาก 8     ข้อมูลสวัสดิการที่ได้รับ
สวัสดิการที่ได้รับ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เงินสงเคราะห์ครอบครัว
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
อื่นๆ
สวัสดิการที่ได้รับ (บาท)
ทราบข่าวการรับสมัครจาก
ส่วนที่ 8 จาก 8     ข้อมูลหลักฐานการสมัคร
เอกสารยืนยันตัวบุคคล(บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน) จริง
รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป(สวมเสื้อเชิ้ต/ผ้าคลุมสีขาว)
หลักฐานวุฒิการศึกษาสูงสุด
ใบรับรองแพทย์ตัวจริง(ไม่เกิน 14 วัน (อยู่ในดุลยพินิจของศูนย์ฯ))

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการ หากข้อมูลข้างต้นไม่ถูกต้องตรงความจริงข้าพีเจ้าตกลงยินยอมให้ระงับสวัสดิการและประโยชน์อื่นๆ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อราชการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัว และข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของศูนย์ หากข้าพเจ้าก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ และได้แนบหลักฐานการสมัครมาพร้อมนี้