PR-โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 ณ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

วันที่ 21 เมษายน 2565 นางสาวหนูอิ้น สุวรรณวงค์ และ นายผดุงพงษ์ มีชู นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มสตรีบ้านโคกเมา หมู่ที่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา หลักสูตรการทำเครื่องแกงและน้ำพริก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอาชีพในสถาบันของศูนย์เรียนรู้ฯ และได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top