PR-โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัวปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ณ กลุ่มผ้ามัดย้อมบ้านทุ่งตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2565 นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวหนูอิ้น  สุวรรณวงค์ นักพัฒนาสังคม นายผดุงพงษ์ มีชู นักพัฒนาสังคม และนายจักรรัตน์ บุญหยาด เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล เยี่ยมกลุ่มและติดตามการฝึกอาชีพตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัวปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว กลุ่มผ้ามัดย้อมบ้านทุ่งตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝึกอบรมหลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 23 คน

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top