PR-โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัวปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว

วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2565 นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวสุนิษา  หวานแก้ว  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวหนูอิ้น  สุวรรณวงค์ นักพัฒนาสังคม และนายปราโมทย์ ช่วยภักดี พนักงานขับรถยนต์ มอบวัสดุอุปกรณ์และเปิดการฝึกอาชีพตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัวปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว แก่กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1) กลุ่มผ้ามัดย้อมบ้านทุ่งตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 23 คน ฝึกอบรมหลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม 2) กลุ่มผ้าบาติกบ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ฝึกอบรมหลักสูตรการทำผ้าบาติก จำนวน 16 คน 3) กลุ่มขนมบ้านม่วงค่าย หมู่ที่ 2 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนม จำนวน 17 คน รวมกลุ่มเป้าหมาย 56 คน

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top