PR-โครงการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนครอบครัว ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 25 มกราคม 2565 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นประธาน เปิดโครงการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ อพม.ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อำเภอรัตภูมิ จำนวน 25 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในการสร้างเครือข่ายการดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิด “Strong Mom : 4 Smarts 4 รู้ 4 สร้าง ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวเข้มแข็ง” ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ Smart Mind (กาย จิต อารมณ์) Smart Knowledge (องค์ความรู้ที่จำเป็น) Smart Job (อาชีพครบวงจร) และ Smart community (ชุมชนร่วมสร้าง) เพื่อให้ความช่วยเหลือ ดูแล เยียวยา หรือบรรเทาความเดือดร้อนของแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการอย่างครอบคลุมทั้งกาย จิต อารมณ์ และสังคม ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์วัชรี  น้อยผา อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตพัทลุง) มาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เรื่องอนามัยแม่และเด็ก สิทธิสวัสดิการ และการประเมินสุขภาพ กายใจ ทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.สงขลา  ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ อย่างเคร่งครัด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top