PR-โครงการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาอาชีพแก่แม่เลี้ยงเดี่ยวณ วัดคลองเปล ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาอาชีพแก่แม่เลี้ยงเดี่ยว เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายแม่เลี้ยงเดี่ยวในพื้นที่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา จำนวน ๖ คน แกนนำในพื้นที่ จำนวน ๔ คน และแม่เลี้ยงเดี่ยว จำนวน ๑๕ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๕ คน โดยมีกิจกรรมการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพเรื่องการทำเบเกอรี่เพื่อการประกอบอาชีพ การให้ความรู้เรื่องการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและการออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น รวมถึงการให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว
การจัดการอารมณ์และความเครียด และการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในครอบครัว

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top