PR-เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตจำนงในการขับเคลื่อนระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับกระทรวงกลาโหม โครงการ “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง” ภายใต้แนวคิด “ดี เก่ง กล้า ด้วยดนตรี กีฬา และศิลปะ” และการแถลงข่าวของขวัญปีใหม่ กระทรวง พม. สำหรับประชาชน ปี 2565 (ผ่านระบบ Zoom Meeting)

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 11.00 น. นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตจำนงในการขับเคลื่อนระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับกระทรวงกลาโหม โครงการ “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง” ภายใต้แนวคิด “ดี เก่ง กล้า ด้วยดนตรี กีฬา และศิลปะ” และการแถลงข่าวของขวัญปีใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับประชาชน ปี 2565 โดย รมว.พม. ได้กล่าว “ทำไม พม ให้อาชีพ เป็นของขวัญประชาชน” ซึ่งนางจินตนา  จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นำเสนอโครงการช่างซ่อมกระเป๋า สปากระเป๋า ช่างตัดผม ผู้เชี่ยวชาญด้านทรงผม ผู้ประกอบการด้านอาหาร (Chef) Butler พร้อมเปิดตัว Butler รวมทั้ง รมว.พม. ได้มอบนโยบายผู้บริหารกระทรวง พม. พมจ. 76 จังหวัด และทุกหน่วยงาน รวม 300 องค์กร  (ผ่านระบบ Zoom Meeting) ในการนี้ นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top