PR-เข้าร่วมงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาในการนำไปช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล และช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากในจังหวัดสงขลา ในการนี้ นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผอ.ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา นำทีมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดบูธสาธิตการร้อยสายคล้องแมสก์ สายคล้องแว่น บริการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ฟรี) จัดนิทรรศการด้านสตรีและครอบครัว และจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพในงาน วันที่ 29 – 30 เมษายน 2565 ดังกล่าว โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top