PR-เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและภาคีเครือข่าย หลักสูตร : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการ ด้วย Line Official Account ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 20 เมษายน 2565 นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและภาคีเครือข่าย หลักสูตร : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการ ด้วย Line Official Account ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2565 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้การใช้แพลตฟอร์มบัญชี Line Official Account สร้างบัญชีหน่วยงาน เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของหน่วยงาน โดยให้ความรู้ Line Official Account แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พม. ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง รวม 44 หน่วยงาน ในการนี้ นางสาวอรัญญา ปราบณรงค์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และ นายจักรรัตน์ บุญหยาด เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top