PR-เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3 (ผ่านระบบ Zoom meeting)

วันที่ 26 – 27 มกราคม 2565 นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายสุนทร  อ่อนเกตุพล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3 (ผ่านระบบ Zoom meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ ทักษะการปฏิบัติงาน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวนรวมทั้งสิ้น 42 คน

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top