PR-เข้าร่วมการประชุมเรื่องการพัฒนาอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มเป้าหมายในหน่วยงานกระทรวง พม. ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมบานบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การประชุมเรื่องการพัฒนาอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มเป้าหมายในหน่วยงานกระทรวง พม. ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีประเด็นการรายงานผลการจัดทำข้อมูลแผนการฝึกอาชีพ และแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการนี้ นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ จำนวน 6 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top