PR-เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสำหรับศตวรรษที่ 21 : พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ : การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรม Excel รุ่นที่ 2

วันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2564 นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสำหรับศตวรรษที่ 21 : พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ : การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรม Excel รุ่นที่ 2 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน โดยมีความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในการนี้ นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวปริฉัตร์ รัตติโชติ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นางสาวนุชนาฎ พ่วงลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และนางกัญญา หวันลาเต๊ะ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top