PR-เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของ สค.

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบนโยบายการดำเนินงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของ สค. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2565 และเพื่อสร้างความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ สค. ในการนี้ นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top