PR-เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. นางสาวสิริวรรณ เย็นตั้ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ผ่านระบบ Zoom Meeting วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ และพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐให้แก่บุคลากรของ กยผ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ นางสุวรรณา เที่ยงธรรม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน และ ว่าที่ร้อยตรีหญิงมลธิรา ชูแก้วร่วง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top