PR-เข้าร่วมการประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมบานบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 26 มกราคม 2565 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ฯ เจ้าหน้าที่ พมจ.สงขลา เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดสงขลา ในพื้นที่รับผิดชอบ 3 หน่วยงาน ได้แก่ อำเภอรัตภูมิ อำเภอคลองหอยโข่ง และอำเภอควนเนียง  โดยมีเจ้าหน้าที่ พมจ.สงขลา ชี้แจงรายละเอียดการเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบาง และการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมในตำบล ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ Social distancing อย่างเคร่งครัด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top