PR-เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดเก็บข้อมูลการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา และ ว่าที่ร้อยตรีหญิงมลธิรา  ชูแก้วร่วง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดเก็บข้อมูลการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อหารือปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้มีความกระชับ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อมุ่งให้ประชาชนได้รับบริการรวดเร็วและทันท่วงที

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top