PR-เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย สังกัดกระทรวง พม. (One Home)

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย สังกัดกระทรวง พม. (One Home) ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของหน่วยงาน (One Home) การรายงานการให้บริการสายด่วน 1300 และเรื่องโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดสงขลา

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top