PR-เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้ากลุ่ม – ฝ่าย สังกัดกระทรวง พม. (one home) จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมลำดวน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้ากลุ่ม – ฝ่าย สังกัดกระทรวง พม. (one home) จังหวัดสงขลา ในการนี้ นางสาวสุนิษา หวานแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อรับฟังข้อราชการต่าง ๆ และรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ อย่างเคร่งครัด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top