PR-เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานทีม พม.จังหวัด (One Home) ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ผ่านระบบ Zoom meeting ณ กลุ่มแผนงานและวิชาการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางณิชาพัชฌ์  เพ็ชรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 เป็นประธานการประชุมหน่วยงานทีม พม.จังหวัด (One Home) ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการขับเคลื่อนกิจกรรมเคลื่อนบูรณาการตามภารกิจในระดับพื้นที่ ในการนี้ นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางจงดี  ทองนพคุณ และนางสาวอรญาณี  สุนทรัช นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top