PR-เข้าร่วมการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มคนเปราะบางเพื่อการจัดทำแผนให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยกระบวนงาน Case Management ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลควนเสาธง สำนักงานเทสบาลตำบลควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางจงดี  ทองนพคุณ นางสาวอรญาณี  สุนทรัช นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนายจำนัน  คงคาสวัสดิ์ พนักงานบริการ เข้าร่วมการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มคนเปราะบางเพื่อการจัดทำแผนให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยกระบวนงาน Case Management มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความตระหนักรู้เกิดการยอมรับเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมร่วมกัน และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมตามสภาพปัญหาและความต้องการและการบูรณาแก้ไขปัญหาทางสังคมให้เกิดผลสำเร็จร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top