PR-เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล (ใน 26 จังหวัดนำร่อง)

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    เป็นประธานในการประชุมพร้อมชี้แจงรายละเอียดการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ผ่านระบบ Zoom Meeting ใน 26 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย นครสวรรค์ นครนายก นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร อุดรธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด สงขลา สุราษฎร์ธานี ปัตตานี นครศรีธรรมราช อ่างทอง สิงห์บุรี สมุทรสงคราม ภูเก็ต และพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล โดยการบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ในการบริการสวัสดิการสังคมจากทุกกรม ในการนี้ นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา นายอลัน  สาดีน และนางสาวนูรอัยนี  เบ็ญอาหลี นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top