PR-เข้าร่วมการประชุมชี้แจงหลักสูตร Care Giver ร่วมกับโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (ATP)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมชี้แจงหลักสูตร Care Giver ร่วมกับโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (ATP) ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่ง ATP KAIGO เป็นโครงการฝึกสอนเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ รวมถึงการชี้แนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อไปฝึกงานด้านบริบาลที่ประเทศญี่ปุ่น โดยสิ่งที่ได้รับเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาเตรียมความพร้อมของโครงการ ATP เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ คือ 1) ความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นและประสบการณ์ต่างแดน 2) ประกาศนียบัตรของโครงการ ATP รับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรงานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ 3) รายได้ระหว่างฝึกงานเป็น 4 เท่าของรายได้ในประเทศไทย เนื่องจากค่าครองชีพที่ต่างกัน 4) เมื่อครบกำหนดกลับประเทศไทย ทางโครงการ ATP มีการแนะนำงาน และให้คำปรึกษาร่วมวางแผนในการประกอบธุรกิจขนาดย่อมของตนเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการนี้ นางสาวสุนิสา หวานแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวระพีพรรณ ขันทอง พนักงานสถิติ ระดับ ส 4 ผู้แทนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top